1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin (1  kg)


₺ 30

Adet      

1 kg  1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin Cam Kavanoz