1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin (2,1  kg)


₺ 50

Adet      

2.1 kg  1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin