1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin (5  kg)


₺ 140

Adet      

5 kg  1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin Teneke