1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin (1,5  kg)


₺ 40

Adet      

1.5 kg  1 ve 2 boy Siyah Gemlik Kuyu Zeytin